پیدا

چرا وزارت خارجه سفیر فرانسه را احضار نکرد؟

درخواست حذف اطلاعات

ظریف و خارجه فرانسه درحالی که ظریف در فرانسه به سر می برد منافقین در پاریس گردهمایی برگزار د، اما چرا وزارت خارجه در مقابل این عمل فرانسوی ها از کمترین واکنش دیپلماتیک مرسوم هم خودداری کرد؟